Tag: artiklu

09
Feb

Ferħana li jiena soru Tereżjana tal-Klawsura

Forsi xi wħud li jaqraw dan l-artiklu jgħidu: “Kif jista’ jkun li soru dejjem magħluqa, tal-klawsura, tkun ferħana?” Ngħidilkom għaliex. Ninsab ferħana għax qegħda ngħix Miegħu – taħt is-saqaf ta’ daru għal 24 siegħa kuljum. Ġesu’ jokkupa l-ispazju tal-klawsura. Fejn jinsab Hu hemm il-ferħ u l-paċi.

09
Feb

Kien il-Hadd

  29 ta’ Ottubru, festa ta’ Kristu Re u jien tlaqt mid-dar biex nibda nghix il-hajja li Alla kien ghogbu jsejjahli ghaliha sa minn ckuniti… li nkun soru Terezjana.   Ghalkemm accettajt bil-qalb l-istedina tal-Mulej u kont imxenqa li jasal dan il-jum, il-firda minn dawk kollha u minn dak kollu li kont inhobb u nghozz, hassejtha […]

09
Feb

Ferhana u Rikonoxxenti

  Mhux biss il-Patrijiet izda s-sorijiet Terezjani tal-klawsura, f’Bormla, jilqghu zghazagh biex jghaddu xi jiem fil-komunita’ maghhom. Li gej huma ftit impressjonijiet li Margaret Azzopardi ghogobha tikteb ghalikom tfajliet bhalha.   F’Mejju 2002, jiena ghaddejt gimgha fil-Monasteru Santa Margerita tas-Sorijiet Terezjani f’Bormla.  

31
Jan

Ejja Warajja

Qatt smajtha din is-sejħa mingħand Ġesu’? Ma naħibx li stajt smajtha hekk bħlma tisma’ kliem ieħor tal-bnedmin, imma b’mod ieħor, IVA. Kif? Ġesu’ jistedinna nimxu warajh billi jqanqalna ħalli nogħġbuh, inħobbuh u nagħmlu r-rieda tiegħu.

31
Jan

Ħbieb tal-Qalb

Għeżież Żgħażagħ, Nixtieq li qabel nibdew niktbulkom fuq il-‘Carmel’ nagħtikom xi informazzjoni fuqna s-sorijiet Tereżjani li ninsabu Bormla, mhux il bogħod ħafna mill-Kunvent tal-Patrijiet ta’ S.Tereża.