Kien il-Hadd

09
Feb
 
29 ta’ Ottubru, festa ta’ Kristu Re u jien tlaqt mid-dar biex nibda nghix il-hajja li Alla kien ghogbu jsejjahli ghaliha sa minn ckuniti… li nkun soru Terezjana.
 
Ghalkemm accettajt bil-qalb l-istedina tal-Mulej u kont imxenqa li jasal dan il-jum, il-firda minn dawk kollha u minn dak kollu li kont inhobb u nghozz, hassejtha ghax ahna bnedmin.
 

 
29 ta’ Ottubru, festa ta’ Kristu Re u jien tlaqt mid-dar biex nibda nghix il-hajja li Alla kien ghogbu jsejjahli ghaliha sa minn ckuniti… li nkun soru Terezjana.
 
Ghalkemm accettajt bil-qalb l-istedina tal-Mulej u kont imxenqa li jasal dan il-jum, il-firda minn dawk kollha u minn dak kollu li kont inhobb u nghozz, hassejtha ghax ahna bnedmin.
 
Ommna Santa Tereza tghid li hasset ghadamha jitfarrak meta telqet minn dar missierha. Allura ma nhossx jien meta gejt biex inhalli lil {enituri tieghi li rabbewni b’tant ghozza u lil tmien huti izghar minni?! Kienu jghiduli: “Ma nafx kif sejra soru tal-klawsura daqs kemm thobb it-tfal u d-dar!” Imbaghad kelli nitlaq proprju erba’ xhur qabel ma twieled hija z-zghir! Pero’ jien nghid li s-sagrificcju li persuna trid taghmel biex thalli kollox warajha biex issir religjuza qatt m’hu prezz gholi hdejn ir-rigal tal-vokazzzoni. Imbaghad il-Mulej qatt ma jhalli lil hadd jghaddih fil-generozita’.
 
Irrinunzjajt li jkolli ragel tieghi, imma tgharrast ma’ l-isbah Wiehed, is-Sultan tas-sema u l-art, li Hu l-istess imhabba u li dejjem jara x’jivvinta biex jurini imhabbtu u jferrahni. Ma jistax ikolli tfal tieghi, imma jien omm ta’ hafna erwieh li nkun nafhom biss fil-genna.
 
Fl-ahhar tax-xahar ma bqajtx indahhal il-paga ta’ ghalliema. Hallejt kollox f’idejn l-Imghallem li qalilna biex ingemmghu ghalina tezori fis-sema u ghidtlu biex iqassamhom Hu. Hallejt id-dinja mhux b’disprezz. Ghall-kuntrarju, fil-hajja mohbija taghna fejn fis-skiet infittxu li nikbru fl-ghaqda m’Alla, naghmlu taghna l-gwaj tad-dinja u noffru t-talb u sagrificcji ghall-bzonnijiet ta’ l-umanita’. Nghiduha, fil-hajja religjuza, bhal f’kull hajja ohra, mhux kollox ward u zahar! L-Omm taghna Santa Tereza theggigna biex inharsu lejn il-Kurcifiss u kollox jigina aktar hafif. Nghid ghalija, f’kull diffikulta’ fittixt li niffissa harsti fuq wicc Gesu’. Ghax anke jien, bhal San Pietru, imxejt fuq il-mewg tal-hajja. Malli dawwart ghajnejja x’imkien iehor, bdejt neghreq. Pero’, kif ghajjatlu, dejjem sibtu hdejja lest biex jerga’ itellaghni fid-dghajsa biex flimkien mieghu nkompli naqdef il barra sa ma jwassalni fuq ix-xatt l-iehor – is-sema pajjizi. Meta se nasal ma nafx. Naf li bl-ghajnuna Tieghu ga ghaddew 35 sena. ¬erta li sa l-ahhar jibqa’ jghidli: “Mary Ann, la tibzax, ghax jiena fdejtek, sejjahtlek b’ismek, inti tieghi. Bi mhabba ta’ dejjem habbejtek u mhabbti minn mieghek ma titharrikx. Jiena l-Mulej Alla tieghek”. 
 
“Allura x’jonqosni, Mulej? Qatt ma nista’ nirringrazzjak bizzejjed ghal dak kollu li ghamilt mieghi specjalment f’dawn l-ahhar 35 sena ta’ hajti. Ma jiddispjaciniex li ghidtlek ‘iva’. Nitolbok mahfra ta’ kemm il darba ma kkoperajtx mal-grazzji tieghek kif jixraq lil vokazzjoni tieghi”. 
Hadd u xejn ma jista’ jimla’ lil qalb bil-ferh u l-paci kif jimlihieli l-Mahbub tieghi.
 
Gheziez zghazagh, qatt hsibtu li xortija tista’ tkun xortikom ukoll?! Nawguralkom!    (Sr.Mary Ann)

Leave a Comment